مغز چطور به یادگیری مهارت‌های جدید کمک می‌کند؟ :: اخبار عمومی ایران

مغز چطور به یادگیری مهارت‌های جدید کمک می‌کند؟

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

آخرین مطالب

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  پر مخاطب ها

  آرشیو مطالب

  برچسب ها

  بهگزارشآیساموبهنقلازایسناوبهنقلازمدیکال‌اکسپرس،اگردوچرخهخودرادرطولسال‌هاسوارنشدهباشید،احتمالابدونفکرکردنبیادمی‌آوریدکهچگونهاینکارراانجام‌دهیدمهارت‌هایموردنیازبرایانجامهریکازاینفعالیت‌هادرمغزشمابهعنوان“خاطراترویهای”ذخیرهمی‌شوند

  محققانموسساتتحقیقاتیزیستپزشکی“گلاداِستون”کشفکردندکهچگونهیکنوعخاصازنورونباعثبهبودکاراییایننوعیادگیریمی‌شود

  دانشمندانابتدامی‌خواستندنشاندهندکهچگونهسلول‌هایتخصصیمغزی،بهنام“اینترنورون‌هایفستاسپایکینگ”،باعثاختلالاتحرکتیمانند“سندرمتوره”’،دیستونی”و“دیسکینزی”می‌شونداماتحقیقات‌شانآنهارابهکشفبزرگتریهدایتکرد

  اینتیمتحقیقاتی توسط“آناتُلسیکریتزر” دکتروپژوهشگرارشدموسسهگلادستون،درحالتلاشبرایدرکمکانیزم‌های“هسته‌هایقاعدهای”کهنقشمهمیدرعملکنترلحرکتیایفامی‌کنندوگروهیازنورون‌هایمتصلشدهدرمغزهستندکهحرکتراکنترلمی‌کنندوباتصمیمگیریوانتخابعملمرتبطهستند

  اینترنورون‌هایفستاسپایکینگ،نشاندهندهتنهاحدودیکدرصدازنورون‌هادرناحیهمغزهستندامابهاینکهنقشمهمیدرسازماندهیفعالیتمداردارند،شناختهشده‌اند

  فرضیهاصلیدراینزمینهاینبودکهایناینترنورون‌هادرکنترلحرکتیدخیلبودندوفقدانآنهاممکنبودبهاختلالاتحرکتیمربوطباشد

  کریتزر،استادفیزیولوژیومغزواعصابدانشگاهدانشگاهکالیفرنیا،سانفرانسیسکوگفت پساز۲سالآزمایش‌هاعکسقضیهرابهمانشاندادمادرنهایتخودمانرامتقاعدکردیمکهاینفرضاشتباهبود

  درعوض،آنهاکشفکردندکهاینترنورون‌هابراییادگیریوحافظهبسیارمهمهستندوبیشترازاختلالاتحرکتیبهطوربالقوهبابیماریروانپزشکیمرتبطهستند

  تیمکریتزرمتوجهشدندکهاینترنورون‌هانقشاساسیدرانعطاف‌پذیریعصبیدارندکه اینانعطاف‌پذیریعصبیتواناییمغزبرایتقویتیاتضعیفارتباطبیننورون‌هااستباانجاماینکار،مغزمی‌توانداطلاعاتو“خاطراترویه‌ای”راذخیرهکند

  اسکاتاون”،دکترودانشمندآزمایشگاهکریتزردرگلاداِستون،گفتمانشاندادیم کهاینترنورون‌هایفستاسپایکینگمانندنگهبانورودیبرایانعطافپذیریاستاینبراییادگیریوحافظهبسیارمهماست

  درنهایت،دانشمندانتوضیحدادندکهچگونهاینترنورون‌هابرایبهبودکارایییادگیریرویهایعملمی‌کنندیافته‌هایکریتزروتیماو،نشانمی‌دهدکهنورون‌هابراییادگیریدرنواحیدیگرمغزنیزبسیارمهمهستند

  کریتزرگفتمامعتقدیمیافته‌هایمامی‌تواندبهعنوانیکراهنمایکلیبرایتعییناینکهچگونهایننورون‌هابرتمامشبکههایعصبیتاثیرمی‌گذارد،استفادهشود

  دردیگرنقاطمغز،ایننورون‌هابرایپردازشورودیحسیمانندبینایییالمس،مهمهستندواختلالدرعملکردآنهابااختلالدوقطبیوشیزوفرنیمرتبطاستاینترنورون‌هایفستاسپایکینگمی‌توانندیکعاملکلیدیدرکنترلکارآییفرآیندیادگیریدراینسیستمهاباشند

  اینیافته‌هادرمجلهعلمی“”منتشرشد

  انتهایپیام

  نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 5 تاريخ : يکشنبه 22 بهمن 1396 ساعت: 2:50
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها ads-123