خرد کن رشته ای رشته کن سبزیجات و میوه

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

امکانات وب

پر مخاطب ها

آرشیو مطالب

برچسب ها

image

ویژگیهایدستگاهرشتهکنسبزیجاتومیوهها

خردکنرشتهایمیوهوسبزیجاتشاملتکهاستشاملاستوانهمرکزی،رشتهکنوحلقهکنکهدارایتیغههایفولادیتیزوضدآبهستند

شماسبزیجاتیامیوهدرسراستوانهمرکزیقرارمیدهیدودرونرشتهکنیاحلقهکنمیچرخانیدوبصورترشتهیاحلقهاززیراستوانهبیرونمیآیندبدوننیازبهبرقیاباطری

شمامیتوانیدازدستگاهرشتهکنسبزیجاتومیوهبرایخیار،هویج،پنیرپیتزا،تربچه،برشهایسیب،آناناسواستفادهکنید

شمابادستگاهحلقهکنسبزیجاتومیوهمیتوانیدمیوهآراییوسفرهآراییرابهسادهترینروشانجامدهیدودرعینحالانواعغذاهاوسالادهارادرکمترینزمانممکنانجامدهید

image


دستگاهخردکنورشتهکنسبزیجاتیکیازلوازممحبوبآشپزخانهدرآشپزیاروپاییوآسیایشرقیمیباشد

برایدریافتاینمحصولابتدافرمسفارشراپرکنیدمحصولرادربمنزلیامحلکارتحویلبگیریدسپسمبلغآنرابهمامورپستبپردازید

یااینکهدرمرحلهآخرثبتسفارشگزینهپرداختآنلایننقدیراانتخابکنیدوازتخفیفویژهفروشگاهتخفیفدرهزینهارسالنیزبهرهمندشوید

رصد

روشخریدبرایخریدخردکنرشتهایرشتهکنسبزیجاتومیوه،پسازکلیکرویدکمهزیروتکمیلفرمسفارش،ابتدامحصولیامحصولاتموردنظرتانرادربمنزلیامحلکارتحویلبگیرید،سپسوجهکالاوهزینهارسالرابهمامورپستبپردازیدجهتمشاهدهفرمخرید،رویدکمهزیرکلیککنید

قیمتتومان

خرید خرد کن رشته ای رشته کن سبزیجات و میوه


برچسب‌هاامتیازبدهیدامتیاز
موضوع
لوازممنزلوآشپزخانهبازدید
برچسبهالوازمآشپزخانهاوازممنزلشیکترینلوازمخانگیلوازملوکس
نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 9 بهمن 1396 ساعت: 1:03
برچسب‌ها :
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها